מידע לנותן האשראי הצרכני בישראל

עד לאחרונה אפשר היה לסכם עניין זה בשתי מילים "אין מידע", טוען ציון זוארץ ,מומחה לדיני הבנקאות והפיננסיים.
לפחות לא במונחים המקובלים בעולם.נכון, בארץ קיים מידע על צרכנים פרטיים אך הוא מרוכז למעשה בידי הבנקים – או אפילו בידי הבנקים הגדולים.
על מעניקי האשראי האחרים פועלים למעשה באפילה.
בימים אלה מסתיים הליך חקיקה של הצעת חוק אשר נועדה להנהיג בישראל מסירת מידע על לקוחות אשר אינם עומדים בהתחייבויות כספיות. חוק שירות נתוני אשראי, עבר דרך ארוכה מהצעת החוק הראשונה – ע"י משרד המשפטים – ועד היום. 
חשיבותו של החוק ברורה, מציין ציון זוארץ, החוק הזה הוא הכרחי לקיום תקין של המשק הישראלי, בלעדיו ימשיכו עיוותים אשר יפריעו לצמיחת המשק ושימוש בכלי המרכזי התומך בצמיחה – האשראי.
אין ספק שמדובר בחוק רגיש, כדי להפעילו יש לאפשר לאסוף מידע באופן שלא היה מקובל עד היום בארץ. חיוניותו של החוק הינה במגוון הנרחב של תועלות שהוא מביא:שיפור ניכר במוסר התשלומים, ירידה בסיכוני אשראי (ולכן גם חיזוק מצבן של חברות במשק), הגברת התחרות במתן האשראי ללקוחות פרטיים (וכפועל יוצא מכך ירידת תעריפי האשראי והגברת הצמיחה הנובעת מכך).
כאמור, שירות נתוני האשראי קיים במתכונות נרחבות במרבית המדינות המערביות .החוקים וההסדרים שונים ממדינה למדינה, יש לציין כי הפורמט המוצע הישראלי הינו מהמצומצמים הקיימים בעולם – כאן עדיין לא הלך המחוקק הישראלי את כל הדרך לכיוון פתיחות המידע.הכמומחים מתחום המשפטים ומתחום הכלכלה, מפורום למען הרפורמה בשוק נתוני האשראי בארץ אומרים שהצעת החוק הישראלית היא גרסה מנימליסטית של חוקים באותו נושא בארצות הברית, באיחוד האירופי ובקנדה.
מינימליסטית – מכיוון שאצלנו עפ"י אותה הצעת חוק אסור יהיה להעביר נתונים על מצב חשבונות הבנקים של האזרח ועל גובה ההלוואות שהוא לקח, הדבר היחיד אשר ניתן יהיה לאסוף הינו כיצד הלקוח עומד התחייבויותיו הפיננסיות, קרי האם הוא מכבד את חובותיו בהתאם להסכמים.
בנוסף לכך חוק כזה עפ"י משרד  המשפטים, יהיה הגרסה האמריקאית לפתרון הבעיה הישראלית של שקים חוזרים, המידע הזה על הלקוח שיאסף ברשותו יוביל את האשראי וירחיב את תחומי האשראי דווקא לאנשים לא עשירים, מדובר בכך שתתחיל תחרות נורמלית בשוק האשראי, על כך שהנתונים הפיננסיים על הלקוח לא יהיו פריבילגיה של הבנקים הגדולים ושנפח הנתונים יהיה בצורה רצינית מוגבל ע"י החוק.
התחרות תוביל להוזלת האשראי ותאפשר לצרכן – גם עם משכורת לא גבוהה אך כזה העומד בכל התחייבותיו הפיננסיות לנצל אשראי בתנאים טובים יותר. פירוט הצעת החוק, המגמות וההתפתחויות המתוארות ביעוץ האירגוני – פיננסי של זוארץ ציון, נובעות מלווי צמוד של הנושא על פני השנים האחרונות של כותב שורות אלו וכן ממאמרים שפירסמתי בעבר.

מסירת המידע ע"י שירות נתוני אשראי יכולה לשרת שתי מטרות ,שהן במידה מסוימת חופפות :

1.האחת, היא בדיקת האמינות של הלקוח לעניין עמידה בהתחייבויות כספיות, קרי, מוסר תשלומים שלו ודרכי פעולתו בכל הנוגע לפירעון חובותיו במועדים ובתנאים שקיבל על עצמו.
2.המטרה השניה, היא הערכת כושר הפירעון של הלקוח, כלומר, האם הלקוח יהיה מסוגל, בהתחשב באמצעים הכלכליים העומדים לרשותו, לפרוע את החוב שלקח על עצמו.
בעוד שלהשגת המטרה הראשונה ניתן להסתפק בנתונים לגבי היסטוריית האשראי של הלקוח , הרי שלצורך הערכת כושר הפירעון שלו יש להרחיב את המידע גם למידע בדבר נכסיו,הכנסותיו ,מקצועו ,ופרטים אחרים מהם ניתן להסיק אם הוא יהיה מסוגל לעמוד בפירעון חובותיו. ברור שהמידע הדרוש להגשמת המטרה השניה הוא רחב יותר וחודר יותר לפרטיות מאשר המידע שנדרש להשגת המטרה הראשונה. "שירות נתוני אשראי " בהצעת החוק בנוי על התפישה המצומצמת יותר, ובהתאם, יימסר רק מידע הנותן תמונה לעניין עמידתו של הלקוח בהתחייבויות הכספיות שלו, ככל שמדובר במידע שליל .
אמון הבנקים ציון זוארץ
ציון זוארץ

לעניין המידע שניתן יהיה למסור עפ"י החוק :

1.מידע בדבר מתן אשראי ללקוח.
2.מידע אודות לקוח בדבר אי פרעון חובות ,פשיטת רגל ושיקים ללא כיסוי.
נתוני האשראי שמספק השירות אמורים לסייע בידי נותן האשראי להעריך את הסיכון שהוא לוקח וכך יוכל להחליט בצורה מושכלת יותר אם לתת אשראי ובאיילו תנאים, על סמך מידע זה ניתן יהיה למנוע או לפחות לצמצם שתי

תופעות לא רצויות:

1.האחת, מתן אשראי למי שאינו ראוי לכך.
2.השנייה -דרישת בטחונות עודפים מלקוחות אמינים ,היכולים להוכיח את עמידתם בהתחייבויות כספיות בעבר.בנוסף , אמורה זמינות המידע לעודד את התחרות בין ספקי האשראי השונים .
כיום, אומר ציון זוארץ, המידע בדבר היסטוריית האשראי של הלקוחות נמצא בידי גופים אשר מתמחים במתן אשראי, ככל שמספר לקוחותיהם גדול יותר,כך רב המידע המצוי תחת ידם. קיימים גופים אחרים – אשר מתן האשראי הוא רק עיסוק נלווה לעיסוקם העיקרי או גופים פיננסיים שלהם מספר לקוחות מוגבל יותר – אשר מתלוננים על מחסור במידע. לאלה, השימוש בנתונים משירות נתוני האשראי אמור לסייע בקשירת עיסקאות אשראי באופן כלכלי יותר.
לא פעם במהלך סקירה הוזכרה רגישותו של מאגר המידע הנמצא ברשות שירות נתוני האשראי, משום כך הוקדשה תשומת לב מיוחדת להבטחת יצירת מודעות של הלקוחות לקיום מציאות חדשה שבה פועל שירות נתוני אשראי ולשמירה על זכויות הלקוח. מספר הוראות נועדו למנוע את הפצת המידע על לקוחות מעבר לנדרש להשגת מטרות הצעת החוק, לשם כך נקבע שרוכש המידע יהיה רשאי, לקבלו אך ורק למטרות מסוימות. בנוסף, הוטלה חובה לשמירת סודיות על מי שהמידע הגיע לידיעתו במהלך הפעלת שירות נתוני אשראי, ואיסור פרסום על מקבלי המידע משירות נתוני האשראי .
קבוצת הוראות אחרת נועדה להבטיח ללקוח את זכות העיון במידע המצוי עליו בשירות נתוני האשראי, זכות לתיקון המידע ורישום הערה בדו"ח האשראי במקרים של מחלוקת. בנושא השימוש בדו"ח האשראי נקבע, מסביר זוארץ ציון, נקבע שנותן האשראי יסתמך רק על דו"ח אשראי מעודכן .בנוסף, עליו להמציא ללקוח את הפרטים לגבי שירות נתוני אשראי ממנו קיבל את המידע, אם הוא שולל ממנו אשראי או מרע את תנאיו על סמך דו"ח אשראי.
לבסוף, לקוח שרואה עצמו נפגע ממעשה או מחדל של שירות נתוני האשראי, רשאי לפנות לרשם נתוני אשראי על מנת שזה יפעיל את סמכויותיו.
דרוג אשראי על צרכנים פרטיים הינו התהליך אשר בעזרתו מידע על מבקש האשראי מוסב לציון מספרי. ציון זה הינו המדידה של יכולתו של הפרט לעמוד באשראי.  

ניתן לעקוב אחרי גם ברשתות החברתיות:

כתיבת תגובה

תפריט נגישות